ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตา) ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ดาวน์โหลดเอกสาร


วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ ) 
กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110  
Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098